Khi có người thứ 3 thì chỉ cần dùng bùa yêu, không cần bùa ghét có được không?

👉 Khi có người thứ 3 xem vào tình yêu giữa 2 người: người yêu, vợ chồng. Thì để tốt nhất cần dùng cả bùa yêu và bùa ghét. Trong khi bùa yêu liên quan tình cảm giữa bạn và người bạn yêu. Thì bùa ghét liên quan giữa người bạn yêu và người thứ 3.✅ Nhiều anh chị hỏi rằng: “Nếu chỉ làm 1 trong 2 bùa có được không?”👉 Ở đây thầy sẽ trả lời rằng: Làm 1 trong 2 bùa Không phải là không được! Mà chỉ làm 1 trong 2 bùa thì sẽ không thể có … Đọc tiếp Khi có người thứ 3 thì chỉ cần dùng bùa yêu, không cần bùa ghét có được không?